1. Podmínkou účasti v soutěži je odeslání odpovědi formou SMS na uvedené telefonní číslo ve tvaru určeném v těchto soutěžních pravidlech.

2. Odpovědi posílejte pomocí SMS vždy v termínu, tvaru a na číslo uvedené v každém jednotlivém titulu. Počet výher pro danou soutěž je vždy zveřejněn v příslušném tištěném titulu Spirit. Každé správné SMS odpovědi řádně doručené v rámci soutěže bude přiřazeno číslo dle pořadí, v němž soutěžní SMS zpráva soutěžícího byla zaregistrována u technického zajišťovatele soutěže, přičemž SMS zpráva s odpovědí, která byla doručena jako první, dostává pořadové číslo 1, dalším soutěžním SMS budou přiřazována kladná pořadová čísla vždy o jednotku

vyšší nežli poslední registrovaná SMS se správnou odpovědí. Výherci budou určeni systémem rozdělení všech výher na základě pořadí doručených SMS zpráv dle vzorce n/počet výher, přičemž „n“ je počet všech SMS se správnou odpovědí. V případě, že výsledné číslo nebude celé číslo, zaokrouhluje se dle matematických standardů na celá čísla.

3. Příklad: Do soutěže je zasláno 200 SMS a vloženo 10 výher. Vzorec je 200/10. Vyhrává tedy každá 20. SMS v pořadí. V případě náhradníka se stane soutěžící, který odeslal SMS zprávu v pořadí následujícím za vítěznou SMS (např. pokud bude výherní SMS zpráva 20. v pořadí, náhradníkem se stává 21. SMS v pořadí atd.)

4. V případě, že do soutěže přijmeme méně SMS se správnou odpovědí, než je počet SMS potřebných k určení všech výherních pořadí, vyhrávají soutěžící, jejichž SMS obsahuje správnou odpověď, kteří zároveň dosáhli výherních pořadí výše uvedených. Zbývající výhry, u kterých není s ohledem na počet SMS se správnou todpovědí možné určit výherní pořadí, vyhrávají soutěžící, jejichž SMS obsahuje správnou odpověď a jejichž SMS byly doručeny jako poslední v sestupné řadě.

5. Výherci budou zveřejněni vždy nejpozději 30 dní od ukončení období pro zasílání odpovědi na www.spirit.cz. Výhra bude výherci zaslána nejpozději do 60 dnů od zveřejnění výherce v seznamu výherců na adresu uvedenou výhercem ve výherní SMS.

6. SMS se posílají na č. 900 20 09. Cena 1 SMS je 9 Kč vč. DPH. V každé SMS zprávě je možné zaslat vždy maximálně jednu odpověď, jeden kód a jeden výběr ceny dle zaslaného tvaru SMS.

7. Pouze provozovatel soutěže je oprávněn závazně určit správné znění odpovědi.

Tvar soutěžní SMS

 

Soutěžní SMS zasílejte na telefoní číslo 900 20 09 ve tvaru:

HRAJ 95758 A nebo B JAN NOVAK PRAZSKA 1 PRAHA 100 00

HRAJmezera95758mezeraA nebo BmezeraJMÉNOmezeraPŘÍJMENÍmezeraULICE mezeraČÍSLO POPISENÉmezeraMĚSTOmezeraPSČ

 

Obecná ustanovení:

1. Pořadatelem, provozovatelem a organizátorem soutěže je Euro Trade Plus,s.r.o., Dílenská 39, Plzeň, 312 00; tel.: 420 377 260 275, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

2. Za službu technicky odpovídá AXIMA, infolinka Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., www.platmobilem.cz

3. Cena SMS je 9 Kč včetně DPH.

4. Účastníkem soutěže je považovaná osoba užívající a držící mobilní telefon se SIM kartou s telefonním číslem, ze kterého byla odeslána SMS. Svojí účastí v soutěži každý účastník potvrzuje, že je oprávněným uživatelem telefonního čísla, ze kterého odesílá SMS.

5. Zúčastnit se soutěže mohou pouze osoby s trvalým pobytem v ČR. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci společnosti Euro Trade Plus, s. r. o. a spolupracujících společností. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem uvedených společností, ztrácí na výhru nárok. Nárok na výhru zaniká i v případě, že provozovatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry.

6. Výhry nejsou vymahatelné soudní cestou. Kompletní znění pravidel je uloženo u provozovatele soutěže a zveřejněno na www.spirit.cz.

7. Společnost Euro Trade Plus, s. r. o. si jako provozovatel vyhrazuje právo kdykoli změnit pravidla nebo ze závažných důvodů zrušit celou soutěž.

8. Účastí v soutěži vyjadřuje účastník v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, bezplatný souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých v rámci soutěže provozovatelem, jakožto správcem, za účelem vyhodnocení soutěže a dalšího marketingového zpracování, tj. nabízení obchodu a služeb a zasílání informací o marketingových akcích správce zahrnující i zasílání informací prostřednictvím SMS zpráv, e-mailů, jakož i dalších elektronických prostředků, a to po dobu neurčitou, resp. do vyjádření nesouhlasu účastníka s dalším zpracováním osobních údajů.

9. Účastník soutěže, který poskytl osobní údaje, má právo přístupu k osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, jejich likvidaci a další práva dle § 11 a 21 zák. č. 101/2000 Sb. Udělení souhlasu je dobrovolné a účastník může kdykoliv na adrese správce požádat o ukončení zpracování osobních údajů a jejich likvidaci. V případě pochybností, která se týká zpracování jeho osobních údajů, se účastník může obrátit s dotazem na správce. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů.

10. Účastník soutěže výslovně souhlasí s tím, že provozovatel soutěže je oprávněn užít v souladu s § 77 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, občanského zákoníku, bezplatně jeho jméno, příjmení a město v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech provozovatele v souvislosti s touto soutěží a jeho výrobků s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy účastníků soutěže, a to po dobu 5 let od ukončení soutěže.

11. Bude-li soutěžící pořadatelem vyzván, je povinen za podmínek stanovených pořadatelem umožnit pořízení obrazového záznamu (fotografie) vlastní osoby ze strany pořadatele či pořadatelem pověřené třetí osoby; v případě, že k tomu bude soutěžící pořadatelem či jím pověřenou třetí osobou v souvislosti s pořizováním svého obrazového záznamu (fotografie) vyzván, je rovněž povinen prokázat svoji totožnost předložením platného občanského průkazu.

12. V případě neposkytnutí souhlasu dle tohoto ustanovení, případně neuposlechnutí jakékoliv výzvy pořadatele dle předchozí věty ztrácí soutěžící na výhru nárok a bude nahrazen novým výhercem.

13. Tím se míní, že soutěžící neuposlechl výzvu pořadatele ve smyslu tohoto ustanovení i v případě, kdy se pořadateli nepodaří soutěžícího ani do 5 hodin od obdržení první SMS s informací o výhře kontaktovat prostřednictvím kontaktních údajů, se kterými se soutěžící zapojil do soutěže, popř. pokud v téže lhůtě soutěžící nezašle pořadateli na jeho výzvu informace o adrese pro zaslání výhry. Za neuposlechnutí výzvy pořadatele bude považován i každý další případ, kdy soutěžící jiným způsobem neposkytuje přiměřenou nezbytnou součinnost pro realizaci práv pořadatele dle tohoto ustanovení.

14. Soutěžící nemají nárok na jakákoli jiná plnění ze strany provozovatele než uvedená v těchto pravidlech.

15. Provozovatel neodpovídá za nedoručení soutěžních SMS zpráv či za jakékoli technické problémy spojené se zasláním SMS zprávy.

16. Soutěžní SMS lze posílat pouze ze standardních telefonních čísel, u kterých je možné telefonní číslo identifikovat. SMS zprávy z internetových SMS brán nebo pevných telefonních linek jsou ze soutěže vyloučené.

17. Při obdržených SMS zprávách bude automaticky vytvořený záznam obsahující mobilní telefonní číslo, datum a čas přijetí, obsah došlé SMS. Tyto získané informace jsou směrodatné pro určení výherců a vyřešení reklamací.

18. Výhry budou doručovány pouze na území ČR.

19. Výhry, které nebude možné výhercům doručit, anebo je výherci nepřevezmou dle pokynů provozovatele, propadají bez náhrady ve prospěch provozovatele.

20. Provozovatel není odpovědný za jakékoli případné škody vzniklé v souvislosti s používáním výher.

21. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Výhry nelze vymáhat právní cestou.

 

 

Datum zahájení 1 soutěže: 30/06/17 8:00:00 hod
Datum ukončení 1 soutěže: 13/07/17 23:59:59 hod

Soutěží se o tyto výhry:

⇒ 1x stříbrný amulet Strom života + balíček dvou knih Herbář tety Milušky a Letní křížovky a kvízy
⇒ 1x Amulet keltský znak z obecného kovu
⇒ 8x balíček dvou knih Herbář tety Milušky a Letní křížovky a kvízy

 

Datum zahájení 2 soutěže: 14/07/17 v 8:00:00 hodin
Datum ukončení 2 soutěže: 20/07/17 ve 23:59:59 hodin

Soutěží se o tyto výhry:

⇒ 1x stříbrný amulet oko Proroka + balíček dvou knih Herbář tety Milušky a Letní křížovky a kvízy
⇒ 1x Amulet hadí štít znak z obecného kovu
⇒ 8x balíček dvou knih Herbář tety Milušky a Letní křížovky a kvízy

 

Datum zahájení 3 soutěže: 21/07/17 v 8:00:00 hodin
Datum ukončení 3 soutěže: 27/07/17 ve 23:59:59 hodin

Soutěží se o tyto výhry:

⇒ 1x stříbrný amulet anděl s měsíčním kamenem+ balíček dvou knih Herbář tety Milušky a Letní křížovky a kvízy
⇒ 1x Amulet čtyřlístek z obecného kovu
⇒ 8x balíček dvou knih Herbář tety Milušky a Letní křížovky a kvízy

 

Datum zahájení 4 soutěže: 28/07/17 v 8:00:00 hodin
Datum ukončení 4 soutěže: 03/08/17 ve 23:59:59 hodin

Soutěží se o tyto výhry:

⇒ 1x stříbrný amulet oko Horovo + balíček dvou knih Herbář tety Milušky a Letní křížovky a kvízy
⇒ 1x Amulet keltské slunce z obecného kovu
⇒ 8x balíček dvou knih Herbář tety Milušky a Letní křížovky a kvízy

 

Datum zahájení 5 soutěže: 04/08/17 v 8:00:00 hodin
Datum ukončení 5 soutěže: 10/08/17 ve 23:59:59 hodin

Soutěží se o tyto výhry:

⇒ 1x stříbrný prsten keltský uzel + balíček dvou knih Herbář tety Milušky a Letní křížovky a kvízy
⇒ 1x Amulet pentagram z obecného kovu
⇒ 8x balíček dvou knih Herbář tety Milušky a Letní křížovky a kvízy

 

Datum zahájení 6 soutěže: 11/08/17 v 8:00:00 hodin
Datum ukončení 6 soutěže: 17/08/17 ve 23:59:59 hodin

Soutěží se o tyto výhry:

⇒ 1x stříbrný amulet Egyptská hvězda života + balíček dvou knih Herbář tety Milušky a Letní křížovky a kvízy
⇒ 1x Amulet draka z obecného kovu
⇒ 8x balíček dvou knih Herbář tety Milušky a Letní křížovky a kvízy

 

Datum zahájení 7 soutěže: 18/08/17 v 8:00:00 hodin
Datum ukončení 7 soutěže: 24/08/17 ve 23:59:59 hodin

Soutěží se o tyto výhry:

⇒ 1x stříbrný prsten atlantidy + balíček dvou knih Herbář tety Milušky a Letní křížovky a kvízy
⇒ 1x Amulet srdce z obecného kovu
⇒ 8x balíček dvou knih Herbář tety Milušky a Letní křížovky a kvízy

 

Datum zahájení 8 soutěže: 25/08/17 v 8:00:00 hodin
Datum ukončení 8 soutěže: 30/08/17 ve 23:59:59 hodin

Soutěží se o tyto výhry:

⇒ 1x stříbrný amulet keltské srdce + balíček dvou knih Herbář tety Milušky a Letní křížovky a kvízy
⇒ 1x Amulet měsíční oko znak z obecného kovu
⇒ 8x balíček dvou knih Herbář tety Milušky a Letní křížovky a kvízy


 

Souhrnný seznam titulů, v nichž probíhá soutěž „Letní SMS soutěž se Spiritem“:
Týdeník Spirit č. 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34 a 35

Euro Trade Plus, s.r.o. si plně vyhrazuje právo uspořádat soutěž dle svého uvážení s jiným množstvím titulů, než je uvedeno výše.
 

Planety radí i varují

Předplaťte si nás

Předplatné Týdeníku SPIRIT

 

E-Shop

Inzerce týdne

Inzerce aktuální týden

1897732
DnesDnes237
VčeraVčera646
Tento týdenTento týden237
Tento měsícTento měsíc16160

Partnerské weby