Jaké je vaše číslo?
Všichni hledáme smysl svého života. Ptáme se, proč se nám děje to či ono, kdo jsme, na co máme, kam směřujeme, kdo nám poradí... Je to ve hvězdách, nebo zajdete za kartářkou? Pojďme nahlédnout, co poradí nauka o číslech - numerologie. Už Pythagoras ve starověkém Řecku učil, že podstatou všech věcí je číslo. Že svět není nic nahodilého, chaotického, ale naopak má svou pevnou strukturu a řád... Čísla spojoval se silami, barvami, myšlenkami... Objevil vztah mezi hmotou a duchem a mnozí numerologové z něj vycházejí. Numerologie je obsáhlá věda, a pokud toužíte po opravdu důkladném osobním výkladu, rozhodně neváhejte a obraťte se na odborníky. Proto to tedy zjednodušíme:
Osudové číslo
Narodili jste se třeba 6. 3. 1983. Osudové číslo spočítáte tak, že postupně sečtete všechna čísla, jedno po druhém: 6+3+1+9+8+3=30. Pokračujeme dále 3+0=3. Vaše osudové číslo je trojka. Celé osudové číslo vyjadřuje v čistě matematické podobě specifickou směs energií, které obsahují životní cestu každého z nás. Označuje vrcholek hory, kterou v životě slézáme - hlavní smysl našeho života.
Život jako cesta
Smysl našeho života, tedy to, co máme vykonat, k nám nepřichází snadno. Život sám nemusí být nutně plný boje, ale tenhle svět je zkrátka samý úkol a zkouška. Šplhání po horské cestě a dosahování nových výšin od nás vyžaduje notnou dávku kuráže, odhodlání a soustředěného úsilí. Jestliže jsme se na výstup dobře připravili, budeme mít méně starostí, než když vůbec nevíme, o co v našem životě vlastně jde. Pokud ztrácíme odvahu, nejspíš jsme zapomněli, že tenhle život přece má být výzva. Životní cesty jsou ztělesněním dobrodružství a nebezpečí, radosti a obtíží. Osudové číslo nám ukazuje cestu, ale jestli využijeme jeho potenciálu, je jenom na nás.
Žádná z životních cest není náročnější ani snazší, žádná není lepší ani horší než kterákoli jiná - pokud si ji ovšem takovou neuděláme sami... Když se dostaneme na vrchol své hory, cesta nekončí, stoupáme stále výš a výš...
Potenciál a obtíže
Jednotlivá čísla obsažená v osudovém čísle představují pro naši životní cestu zvláštní potenciál a specifické úkoly - ukazují nám, kde máme kopat, abychom našli svůj vlastní poklad. Naše osudové číslo poukazuje na jisté obtíže a určitý potenciál. Než můžeme naplnit svůj potenciál, musíme vyřešit obtíže. Obecně platí, že každý z nás má přístup k nadání - žádné číslo nemá monopol na zvláštní schopnosti. Čísla však skutečně vyjadřují vrozený příslib, protože s každým osudovým číslem se váže hluboce zakořeněné puzení tento osud (toto předurčení) naplnit. Spolu s vnitřním puzením, jež se s naším osudovým číslem pojí, se dostavují podvědomé obavy z úspěchu - obavy ze zneužití toho, co na tomto světě máme vyjadřovat. A právě dynamické napětí mezi naším puzením a našimi obavami je zdrojem, který dává vzniknout onomu divadlu našeho života... Energie a obtíže, které vyjadřuje každé číslo, se mohou projevit ve formě pozitivní - konstruktivní, nebo negativní - destruktivní. Takže je možné, že se životy dvou lidí vyzařujících energii určitého osudového čísla od sebe zásadně liší, jelikož jeden z nich přijímá z této životní cesty její pozitivní aspekty, kdežto druhý ty opačné. Důležité není to, kterou cestou se ubíráte, ale jakým způsobem ji zdoláváte...
Sklony, vlastnosti
Přestože žádné číslo nemá monopol na jisté problémy a schopnosti, u každého můžeme stručně vyjádřit typické nebo obecnější charakteristiky, se kterými se pojí. To, co cítíme uvnitř, včetně podvědomých nutkání, toužení, obav, nemusí být vždycky vidět na povrchu. Většina z nás si vypěstovala jakousi osobu či společenskou masku, ve které se cítí mezi lidmi bezpečněji, protože si myslí, že takové je lidé lépe přijmou. Projevy našich masek se však často zcela liší od toho, co cítíme v hloubi duše - vlastně bývají mnohdy v rozporu. Masky brání lidem sbližovat se v jejich opravdovosti, v jejich realitě, jsou příčinou nedorozumění, rozčarování... Nošení masek má evidentní vliv na zdraví, vztahy i na naši práci.

1 - Jedničky předvedou svou kreativitu a sebedůvěru
Smysl života Jedinci, jejichž smysl života je určován jedničkou, jsou zde proto, aby do světa vnesli pozitivní tvořivou energii. Musejí však překonat nejistotu a s ní spojenou tendenci blokovat, tajit nebo promrhávat energii prostřednictvím závislého chování. Tvořivá energie jedniček ladí s jakoukoli formou tvůrčího vyjádření, ať už v umění, obchodu nebo při výchově dětí.

Pozitivní aspekty: Jednička přelévá velké množství energie a inspirace do tvůrčí činnosti a služby, cítí se bezpečně sama se sebou.

Negativní aspekty: Cítí se omezená, zmatená, zoufalá, méněcenná, churavá, otupělá, v ohrožení, může sklouznout k závislostem.
Úkol, který si musí sama stanovit, není cítit se jistě, ale dokázat snášet nejistotu. Dynamická energie jedniček si musí najít způsob vyjádření a uvolnění. Pokud se tato energie neprojevuje pozitivně ani konstruktivně, tedy přímo užíváním nebo prostřednictvím tvořivého úsilí, začne vyplouvat na povrch způsobem negativním či ničivým. Zkrátka jedničky tvoří vždycky. Potřebují se naučit žít se svou odpovědností a se silou volby, jak svou tvořivost projeví. Vykazují originalitu, ale mají sklony vytvářet problémy jak pro sebe, tak pro okolí. Mnohdy se stává, že vzhledem k vlastní nejistotě a potřebě ocenění ze strany ostatních svou pravou tvořivost potlačují, dokud na ně tlak není tak silný, že jim nezbude než začít důvěřovat sobě...

2 - Dvojky se stanou suverénními a rozvážnými diplomaty
Smysl života Jsou zde pro to, aby si objasnily, kde je hranice jejich zodpovědnosti, a naučily se spolupracovat s ostatními v duchu harmonie, rovnováhy a vzájemné podpory. Obtíží dvojek je nerovnováha mezi dáváním a braním, mezi ano a ne, mezi myšlenkami a city, mezi potřebami vlastního já a potřebami ostatních. Musí vyřešit vnitřní konflikty: jako by v sobě měly dva lidi - jeden je boháč a druhý chudák...

Pozitivní aspekty: Mají vytříbený smysl pro osobní omezení a hranice, ve stejné míře podporují sebe i ostatní. Jsou nejlepšími diplomaty.
Negativní aspekty: Ze dvojek se stávají lidé nejvíc závislí na jiných. Cítí se zkroušení, přehnaně nabízejí pomoc a vzápětí se z ničeho nic stáhnou zpět.
Úkol Vnímat své potřeby a city! Tak moc totiž touží pomáhat, že velmi často sklouznou až k poddanství...

3 - Trojky se povznesou díky své citlivosti a vyjadřovacím schopnostem
Smysl života Jsou tu kvůli tomu, aby zužitkovaly svou emocionální vnímavost způsobem, který vnese do světa jejich pozitivní, upřímné sebevyjádření. Smysl života trojek vyžaduje od svých nositelů, aby obohacovali svět tvořivým emocionálním vyjádřením a zároveň se co nejpříjemněji, nejpozitivněji a nejupřímněji dělili s ostatními o své city a myšlenky. Musejí najít způsob, jak uplatnit svou citlivost a vyjadřovací schopnosti tak, aby se mohli povznést a nebyli místo toho strženi dolů.

Pozitivní aspekty: Mohou být nejlepšími řečníky. Projevují se srdečným, povznášejícím vyjadřováním, jsou citliví, inspirativní a radostní.
Negativní aspekty: Z trojek se stávají nejsilnější depresivní maniaci. Cítí se deprimováni a zklamáni, jsou přecitlivělí, stěžují si, kritizují, plni pochyb o své osobě...
Úkol Vyjádření a citlivost. Tak jako jedničky tvoří stále - pozitivně či negativně, trojky se vyjadřují. I tady platí, že je vždycky na výběr, jestli něco ztrhat, nebo podpořit. Projevem pozitivního vyjádření často bývá verbální nadšení a konstruktivní, tvořivá, inspirativní promluva či nějaká jiná podoba komunikace. Trojky mají ve skutečnosti sklon stát se zásluhou své senzitivity jakousi houbou, která do sebe nasává rozrušení a negativní pocity ostatních. Mnohá z trojek se předvádí světu jako osoba či maska, která se chová logicky a plně se ovládá. Vnitřní život trojek odhaluje bezednou studnici citů. Bez ohledu na zaměstnání platí, že když se projeví nutkání po vyjádření, prostoupí je vášeň pomoci ostatním, aby probouzely své city.

4 - Čtyřky zvládnou pozvolný postup, aby dosáhly svého cíle
Smysl života Jsou zde pro to, aby dosáhly stability a bezpečí tím, že směřujíce k vybraným cílům, se budou trpělivě řídit určitým postupem. Jsou postaveny před závažné obtíže v oblasti stability, odpovědnosti, trpělivosti, jasnosti a ochoty dodržovat někdy pomalý a svízelný postup, který vede k cíli - těžko na cvičišti, lehko na bojišti...

Pozitivní aspekty: Ze čtyřek se stávají nejlepší analytici. Dobře se připravují, trpělivě pokračují vpřed, mají v rovnováze logiku a emoce.
Negativní aspekty: Bývají to největší váhavci. Všechno chtějí hned, přeskakují některé kroky, jsou ctižádostivé, netrpělivé, popletené, chybí jim stálost nebo vytrvalost.
Úkol Je nutné, aby si uvědomily, že stejně jako při stavbě domu, i v životě přicházejí na řadu jako první pevné stabilní základy a po nich následuje trpělivý postup, jímž se krok za krokem dopracují k cíli. Čtyřky dosáhnou jakéhokoli cíle, když nastolí rovnováhu mezi silou a pružností a analýzou a intuicí. Ty čtyřky, kterým chybí fyzická pružnost, trpí často i strnulostí psychickou. Dělat věci pomalu a trpělivě, po malých krůčcích, to je přivádí k šílenství, ale je to pro ně jediná cesta.

5 - Pětky naleznou prostřednictvím kázně vnitřní moudrost
Smysl života Jsou tu kvůli tomu, aby prostřednictvím kázně, soustředění a hlubin zkušenosti nalezly vnitřní svobodu. Ta je pro ně nejdůležitější. Klíčovým slovem je kázeň, která jim poskytne soustředění, pocit odpovědnosti a vnitřní sílu, jejichž prostřednictvím překonají nedostatky i omezení.

Pozitivní aspekty: Bývají nejlepší výzkumníci. Využívají svých četných talentů soustředěně, řídí se kázní a dosahují nezávislosti.
Negativní aspekty:Pětky mohou být nejvíce závislé na ostatních. Kolísají mezi krajní závislostí a nezávislostí, jsou roztěkané, snaží se zvládnout příliš mnoho najednou, blufují, předstírají...
Úkol Svoboda a kázeň. Pětky bývají renesanční osobnosti a hledají svobodu prostřednictvím široké škály vlastních či sdělených zkušeností. Ve výsledku to znamená, že si toho na svá bedra někdy naloží trochu moc. Pětky jsou tu, aby dosáhly hlubin zkušenosti díky kázni a soustředěné pozornosti. Zatímco hledají vnitřní moudrost, mají sklony kolísat mezi krajnostmi. V nejnegativnějším pojetí se svoboda scvrkává na pouhou nevázanost, svévoli a absenci vnějších omezení. Jedná se pak o extrémní nevázanost, v jejímž rámci si člověk dělá, co chce. Má to ale málo společného se smyslem pětek, jež vyzývá k soustředění a kázni, v nichž je vášeň i dobrodružství.
(Pokračování příště)

Planety radí i varují

SPIRIT seznamka

SPIRIT seznamkaA

E-shop

Sleva na předplatné

Předplatné Týdeníku SPIRIT

 

Již čtete 30 let

Fotografie 0016

2474356
DnesDnes104
VčeraVčera593
Tento týdenTento týden697
Tento měsícTento měsíc5986

Partnerské weby

apartman banner