Česká filmová, televizní a divadelní herečka Libuše Šafránková se narodila 7. června 1953 v Brně. Je manželkou herce Josefa Abrháma.
Postavení Luny v horoskopu Libuše Šafránové - ukazuje, že ji v dětství rodiče nerozmazlovali. V minulých životech v této rodové linii muži vládli ženám, odpírali jim právo na vzdělání, ženy byly jen nástrojem sexuálního potěšení. Objevovalo se zde příkoří a možná i násilí, ženy byly ponižovány. Tuto karmu je třeba ukončit, aby nebyla předávána dále. Úkolem Libuše Šafránkové je pracovat na svém sebeprosazení, být samostatná, jít za svým úspěchem. Musí zvládnout mužské energie, nepotlačovat své city ani emoce. Z minulých životů zná bezdětnost či ztrátu dětí. V tomto životě se o své potomky může na nevědomé úrovni bát. Dalším úkolem je pracovat na partnerském vztahu, využít partnera pro pozitivní vývoj své osobnosti.
Vliv Jupiteru, planety štěstí a rozmachu - Jupiter je ve slabší pozici. Ukazuje, že daný jedinec bude neustále vyhledávat znalosti a vědomosti druhých. Měl by se snažit neodbíhat od jedné záležitosti ke druhé. S takto postaveným Jupiterem by si člověk během života měl pořád uvědomovat, co chce, a jít za svým cílem. Zároveň ale toto postavení Jupiteru přináší oblíbenost ve společnosti. Je třeba dbát na vzdělání a rozšiřování obzorů, jež jsou základem úspěchu. Úspěch by mohla negativně ovlivnit povrchnost, na tu pozor. Lidé s takto postaveným Jupiterem mají předpoklad k výuce druhých, mohou psát a přednášet. Potřebují ale, aby byly neustále podněcovány jejich cílevědomost, úsilí a snaha, měli by stále prohlubovat své znalosti. Postavení planety Jupiter je vhodné pro práci s většími dětmi.
Vliv Venuše - Venuše v horoskopu herečky předznamenává stálost ve vztazích. Díky Venuši je Libuše věrným a spolehlivým partnerem, může být však také majetnická a žárlivá. Má vysoce vyvinutý hmat a má ráda kontakt s milovanou osobou. Vliv Venuše jí dodává smyslnost a touhu být partnerem dobývána, pozitivní vztah k pohodlí a luxusu. Musí pracovat na tom, aby se nesnažila partnera vlastnit. Venuše je v jejím horoskopu tzv. „v povýšení“, tedy má zvýšený vliv. Dodává jí charisma, citlivost a vkus, s nímž zkrášluje svůj domov, silné pouto k rodině, domovu, zemi. Jako partner je citlivým romantikem, do vínku dostala vztah k umění a kráse, lásku k hudbě či hudební nadání.
Saturn ve spojení s Neptunem - naznačuje schopnost koncentrace při meditaci. Je to příznivá konstelace pro výtvarníky, herce nebo hudebníky. Neptun dodává inspiraci a fantazii a Saturn konkrétnost a podobu. Je tu však varování před opiáty a užíváním jiných návykových látek.
Pokud je v horoskopu dobré postavení ostatních planet, propůjčuje tento aspekt člověku velkou sílu a schopnost realizace snů, ovšem prostřednictvím tvrdé práce. Může nalézt uplatnění v astrologii, umění, ale i politice. Tento aspekt může rovněž charakterizovat člověka těžce zkoušeného životem.
Osudový úkol pod vlivem karmického Pluta - v minulých životech měla Libuška Šafránková značný vliv na myšlení a mluvení ostatních lidí. Jejím úkolem je neustále se vzdělávat a čerpat moudrosti Universa a Akáši. V tomto životě mohla mít problém se zvládnutím studia a klasického vzdělání. Nyní je schopna chápat zákony existence. Ví na nevědomé úrovni něco, na co ostatní přijdou pouze, budou-li dlouhodobě studovat. Zná věci, které mohou změnit či ovlivnit osudy lidí. Musí je v sobě najít a předat světu. Lidé s touto pozicí Pluta si stojí za svými názory, umí je obhájit, vysvětlit. Díky své nápaditosti získávají snadno přátele a partnery, kteří jim mohou pomáhat s praktickým využitím jejich nápadů. Mají obrovské intelektuální a vědecké schopnosti, filozofické nadání. Mohou se zajímat i o studium ezoterních oblastí. Mohou zodpovídat za zvláštní, tajné či diskrétní informace. Libuška bude postavena v některé fázi života do funkce hlavy rodiny. Má mimořádný důvtip a porozumění, potřebu komunikace.
Saturn z pohledu karmy - Saturn nás učí, že chceme-li něčeho dosáhnout, musíme akceptovat pravidla kolem. Pozice Saturnu ukazuje, že v jakémkoli vztahu - osobním, partnerském či pracovním - je třeba si smluvně vyjasnit majetkové záležitosti, aby nebyl člověk napálen, nepřišel o majetek, zisk. Nesmí být k okolí přehnaně kritický, měl by ho akceptovat a uplatňovat vůči všemu zodpovědný, vyvážený přístup. Musí slibovat pouze to, co může splnit, jinak utrpí jeho dobrá pověst, ztratí důvěru okolí. Toto postavení Saturnu naznačuje úspěch na poli společenském nebo politickém, ale také nebezpečí, že dojde ke ztrátě životního partnera, rodinného příslušníka. Je třeba dávat pozor na močové cesty a hormonální problémy, ledviny. Planeta Saturn je v horoskopu herečky pěkně umístěna ve znamení Vah. Libuška má smysl pro spravedlnost, je nestranná, má nadprůměrnou schopnost porozumět druhým lidem a soucítit s nimi, dokáže předávat rady s taktem a diplomacií.
Černá Luna a karmické zatížení z minulých životů - konfrontační situace, které si Libuška přitahuje do života, se týkají zodpovědnosti, schopnosti vidět nedostatky, služby druhým. To v minulých životech nezvládla, tedy dostává šanci svou karmu vyrovnat. V minulých životech zřejmě přišla do kontaktu s léčitelstvím, bylinkami. Pokud toto odmítá, je to jen proto, že se nějakým způsobem provinila, jakousi situaci nezvládla v souvislosti s tím. Mohlo jít třeba o nepovedený léčitelský či lékařský zákrok. Postavení černé Luny nevylučuje pocity méněcennosti. Do života jí přicházejí lidé a situace, kteří si jí neváží. Může se objevit psychický blok kolem sexuality. Osoby s takto postavenou Černou Lunou bývají až přehnaně pečliví perfekcionisté, fanatici v přesnosti, kontroloři a pedanti, kteří však odvádějí špičkovou práci na speciálních pracovištích. Je třeba věnovat větší péči zdraví a životnímu stylu, aby jeho život plynul ve zdravém duchu. Nepořádek se neodpouští, a to v žádné oblasti.
Cesta této duše - duše přichází z podmínek, kde něco znamenala, byla hýčkána. V minulých životech se dívala na ostatní shora, možná pohrdala lidmi. Trávila čas mezi elitou, rozlišovala krále a poddané. V tomto životě má pracovat pro lidi. Pochází z královské krve, nebo prožívala situace, kdy zastávala významnou pozici. Lákají ji dálky, cestování. Měla by se snažit dostat do ekonomické nezávislosti, najít si vztah k volnosti, nezávislosti a přírodě, pracovat na tom, aby k ní vzhlížel celý svět, přitom pomáhat všem bez rozdílu - pán nebo kmán, nad nikoho se nepovyšovat.
Karmické Pluto - dává Libuši Šafránkové možnost ve společnosti dosáhnout významného postavení, ale musí mít dostatečnou vůli a sílu, aby tohoto dosáhla. Nejzajímavější na postavení Pluta je skutečnost, že proti sobě stojí jeho a Lví energie (šlechetnost a velkorysost). Pokud jsou energie Pluta využity pro důležité poslání, přijde odměna v podobě uznání a poct.

Co čeká herečku v nadcházejícím období?
Aktuálně - návrat Černé Luny. V životě každého z nás je období, kdy se Černá Luna vrací do svého postavení, jež měla v době našeho zrození. Hovoříme o takzvaném návratu Černé Luny. Tento zajímavý jev přichází jednou za necelých devět let. Při návratu se odemykají minulé životy. Vyplouvají na povrch situace, které známe, už jsme je prožili, ale nedořešili, nezvládli. Nyní je potřeba dokončit to nedořešené, dlouho odkládané. Připomenou se staré situace, události a myšlenky, na vyšší duchovní úrovni mohou přicházet významné vhledy do nevědomí. S návratem Černé Luny přichází změny v životě. Dochází k novému poznání. Vesmír bude do života Libuši Šafránkové posílat situace, aby si splnila svůj karmický úkol. Pokud to nepochopí, nezareaguje tak, jak má, přijdou komplikace, které může považovat za nepřízeň osudu. Letos díky vlivu Černé Luny prožije zásadní změnu kolem pracovních aktivit.
1 polovina 2015 - rozmach a štěstí přicházejí v oblasti tvořivosti, komunikace a mluveného slova. V tuto dobu je dobré se vzdělávat a získávat vědomosti. To přinese posun.
2 polovina 2015 - v tomto období působí planeta štěstí a rozmachu v tématu domova a rodiny. Pokud není spokojena s bydlením, bude uvažovat o přestěhování nebo zlepšení bydlení a zázemí. Začne řešit vše, co se týká domova. Po celou dobu pozitivního působení planet bude veškerou energii věnovat domovu a místu, kde pobývá.
Od června 2015 - karta „Císařovna“ - tato karta znázorňuje aktivitu, plodnost a hojnost. Adekvátní aktivita přináší očekávané výsledky. Nastal čas učit se novým věcem. Císařovna přináší úspěch a povýšení, otevírá cesty ke splnění cílů. Přináší hodně práce, tvořivosti, úspěch. Energie této karty jsou - aktivita, komunikace, prosazení, sklizeň a vyrovnání se s minulostí. V tomto roce nelze vyloučit změnu práce, pracovní posun, nové projekty. Je to náročný rok, nebude vědět, co dělat dřív. Musí si zorganizovat svůj život, potom bude mít čas vše stihnout. Bude vnímavější a přátelštější vůči svému okolí, bude hledat spřízněné duše. Do života jí budou vstupovat přátelé a známí z předchozího období. Jde o čas, kdy ji může někdo blízký zklamat. Také přijdou situace, jež ji učí rovnováze energií - „má dáti - dal“. Kolik dává, tolik má přijímat a obráceně.
Do konce roku 2017- planety budou působit tak, aby si utvořila pořádek v tématech souvisejících se vztahy, ve smlouvách a dohodách. Bude muset přemýšlet o partnerských vztazích, jistotě a odpovědnosti. Mohou se vyskytnout hádky s partnery, společníky nebo s lidmi, kteří jsou s ní úzce spjatí. Bude zavalena prací, její život se promění v jeden velký shon. Vliv planet jí ale pomůže najít pravé místo ve společnosti. Krize z odloučení, jako např. rozvod, mohou být nezbytným prostředkem k tomu, jak objevit sebe sama. Toto je trnitá cesta krajinou prázdnoty a izolace, ale zkušenost musí přijímat jako nutnou k dosažení konečného cíle sebepoznání. Začne procházet prověrkami vztahů s lidmi. Planety odhalí strach ze změny nebo ze zkušenosti transformace, která je ve vývoji lidských vztahů nutná. Pokud odmítá změnu, odmítá i možnost významně se podílet spolu s ostatními na životě společnosti. Vlastní potřeby a potřeby partnerů musí navzájem harmonizovat. Klíčovým symbolem je spolupráce. Měla by vyjít životu vstříc na půl cesty, uznat práva ostatních, pokud si chce zachovat svá vlastní. Musí být objektivnější vůči lidem okolo. Mohou se objevit problémy v manželství, protože svého partnera nikdy neviděla takového, jaký doopravdy je, byla příliš zaměstnána sama sebou. Problémy v zaměstnání se mohou objevit z důvodu, že se nepokoušela pochopit potřeby ostatních lidí. Jde o lekci poznání, že nic ve světě vztahů není statické.
DANIELA HANNAH, tel. 736 201 587, www.astrokarty.cz

Planety radí i varují

SPIRIT seznamka

SPIRIT seznamkaA

E-shop

Sleva na předplatné

Předplatné Týdeníku SPIRIT

 

Již čtete 30 let

Fotografie 0016

2472063
DnesDnes87
VčeraVčera563
Tento týdenTento týden2478
Tento měsícTento měsíc3693

Partnerské weby

apartman banner