Stejně jako máme sedm hlavních čaker, jsme obklopeni sedmi energetický mi obaly, nebo se dá také říci záhaly či těly.

EMOCIONÁLNÍ TĚLO si můžeme představit, jako barevné obláčky vzdálené 5 až 20 centimetrů od povrchu těla. V tomto poli se zobrazují naše pocity, emoce, charakterové vlastnosti a instinkty. Taktéž jsou v něm uloženy všechny naše potlačované či utajované emoce, vědomé i nevědomé obavy, podceňování či naopak přeceňování se. Dalo by se říci, že je zrcadlem toho, jak prožíváme své vlastní pocity. Jasné barvy značí prožívání pocitů, ale tmavé či kalné zabarvení svědčí o neprocítění či neprožití citových energií. A právě neprožívané citové energie se mohou po delší době či delším uložení v této části aury projevit jako blokády. Proto je velmi důležité uvolňovat energii, neboť nahromaděný hněv se může po čase projevit jako nemoc.

Emoční struktury tohoto vibračního pole jsou předpokladem karmické zátěže při nové inkarnaci. Je třeba si připomenout i to, že jakékoliv negativní projevy emočního charakteru nelze řešit mentálním projevem, protože mentální působení může pouze ovládat naše vnější projevy chování, nikoli však zrušit ony nevědomé emoční struktury. A zde se nám objasňují souvislosti, proč nejsme schopni se zbavit těch všech negativních projevů, které na vědomé úrovni odmítáme a chceme se jich zbavit. Tyto naše nechtěné projevy, jako je například vztek, agresivita a mnoho dalších jsme schopni mentálním způsobem pouze odvrhnout na okraj našeho emočního těla, jakoby uskladnit mimo oblast chtěného projevu. Proto se znovu a znovu setkáváme s tím, že se ony nechtěné projevy opět po čase vynoří a zamoří negativně atmosféru našich vztahů, ať už se to týká partnerského soužití, pracovních vztahů nebo chování vůči vlastním dětem či rodičům.

Dalo by se říci, že je to zrcadlo odrážející právě všechny ty projevy, které se nám nelíbí na druhých a které i sami odmítáme, a přesto se k nám vracejí, protože v nás samých ještě jsou.
Jestliže pochopíme tyto souvislosti a přestaneme se vidět v roli oběti a přestaneme svalovat vinu za naše vlastní slabosti či trápení na ostatní lidi nebo na různé okolnosti, získáme nový pohled na nás samotné a toto poznání bude přechodovým můstkem k vyššímu stupni pochopení a poznání sebe samých.
Jak tedy je možno se zbavit oněch negativních emočních projevů? Osvobození může nastat pouze pomocí duchovního vibračního pole, které je vyjádřením moudrosti, lásky a spravedlnosti a umožňuje nám poznání vnitřní jednoty s ostatním bytím. Tohoto spojení lze dosáhnout pomocí srdeční a temenní čakry, jež nám zprostředkovává vhled do pravé přirozenosti věcí.

ÉTERICKÉ TĚLO je našemu fyzickému nejblíže, má také nejnižší frekvenci. Je vzdálené 2 - 5 centimetrů od povrchu fyzického těla. Toto pole se vytváří při každé nové inkarnaci a též zaniká během několika dnů po smrti člověka. Toto vyzařování má přímou souvislost se zdravotním stavem, neboť působí jako přirozená ochrana proti vnějším vlivům a také se v této části aury projevují příznaky nemoci ještě dříve než se příznaky objeví ve fyzickém těle. Působí též jako prostředník mezi fyzickým tělem a dalšími vibračními poli. V této informační rovině se předávají informace smyslové podstaty a charakteru do emočního a mentálního těla a též se přijímají energetické informace z vyšších vibračních polí do fyzického těla.

MENTÁLNÍ TĚLO je vejčitého tvaru a jeho frekvence je vyšší než rozsah frekvencí éterického a emočního těla. Nese všechny naše myšlenkové procesy, jak vědomé, tak i podvědomé, a částečně zcela zautomatizované vzorce a procesy myšlení a jednání. V této oblasti jsou obsažena jak hodnocení, tak i etické a morální představy či dogmata. Do této oblasti též patří vnímání tělesných smyslů. Rozsah vibrací mentálního těla obsahuje nižší a vyšší frekvence. Nižší frekvence poukazují na racionální myšlení, kterým hodnotíme realitu ve fyzické rovině. Avšak vlivem emočního vibračního pole je vnímání a tím i chápání velmi zkreslené. Původní obsah mentálního vibračního pole je přijímat a rozumem integrovat univerzální pravdy, které k nám přicházejí z duchovního těla, používat je v těch či oněch konkrétních situacích ku prospěchu člověka tak, aby řešení dané mentálním přístupem bylo shodné s univerzálními zákonitostmi. A právě poznáním, jež k nám přichází z duchovní roviny, se projevuje mnohdy také i intuicí, vnuknutím, vyciťováním stavu věcí, jakož i obrazy či zvuky mnohdy i v přímém rozporu s naším racionálním myšlením. A právě přístup k vyšším vibracím mentálního pole spočívá ve spojení čelní čakry s temenní čakrou. Tímto způsobem jsme schopni realizovat moudrost a poznání a tím i uvědomění si svého vyššího Já.

Jsou to tedy tři úrovně malého Já, které jsou však předpokladem pro vstup k vyšším dimenzím a dosažení úrovně svého vyššího Já. Člověk by měl neustále chtít poznávat nové možnosti a hranice a snažit se o pochopení toho, co je skryto za obzorem jeho současného chápání a vnímání. Neodsuzovat doposud nepoznané či nepochopitelné. Jednoduše vyjádřeno: Výrazy jako „Tomu nerozumím" nebo "To je nesmysl, proto se tím nebudu zaobírat" jsou onou bariérou, která ztěžuje cestu k vyššímu poznání.

TĚLO SPIRITUÁLNÍ má přímý vztah k temenní a srdeční čakře. Je to pastelová, zářivě jemná energie v podobě obláčku pestrého světla. Zde se mění malé Já a otevírá se pro vývoj vyššího Já. Je rozdělena na dvě různé úrovně, úroveň příjmu dole a úroveň dávání nahoře. V momentě, kdy si uvědomíme, že dávat je více než brát, vstupujeme do vyšší úrovně, ale to pouze v tom případě, pokud to nevnímáme pouze v teoretické rovině poznání, ale skrze vlastní akt činů ve svém vlastním bytí. Tímto tělem získáváme vnitřní jednotu s ostatním bytím.


ÉTERICKÉ TĚLO NEGATIVNI má spojení s čakrou na krku. Je to forma dávající energii ostatním tělům, do tohoto těla vzrůstají. V tomto poli je potenciál k dalšímu vývoji a také ovlivňuje všechna předešlá těla. Je to tělo karmy - to znamená, že je to vše, co si člověk přinesl s sebou do tohoto světa, ale také i to, co člověk svým působením vytváří zde na zemi. Záleží jen na nás, co budeme a jak budeme prožívat, neboť sami si totiž tvoříme, co bude.

TĚLO NEBESKÉ. Jeho vyzařování vypadá jako sluneční paprsky a jsou v něm obsaženy všechny jemné barvy. Zde je již překonaný moment mezi zlem a dobrem ve vlastním bytí. Je to poznání, jež má souvztažnost k vyšším dimenzím projevů bytí mimo náš svět.

Posledním tělem je KÉTERICKÉ, nebo také kauzální. Můžeme si ho představit jako nitě ze zlatého světla. Je to tělo příčin a následků. Ochraňuje všechna předešlá těla. Vše negativní, co přichází k člověku, se odrazí do tohoto obalu. Je v podstatě ochranný. Zde je dobré si připomenout lidové rčení, které praví: "Co v nás není, to se nás nedotkne." .
Tolik asi velmi stručně o jemnohmotných vibračních polích, jež svým komplexním vyzařováním tvoří auru člověka. Poznání, které k nám přichází z duchovní roviny, nám napomáhá uvědomovat si kontinuitu a provázanost všeho se vším. Pomáhá porozumět sobě samému i všem okolnostem, které jsou podstatou našeho bytí. V uvědomění si, že základem je péče o zdraví, jakožto předpokladu pro další vývoj, jež je i cestou k radosti ze života, je i cestou k pochopení druhých.

Zejména ženy, které mají díky své citové podstatě bližší vztah k nastoupení této cesty, by si měly uvědomit odpovědnost při výchově dětí, jež je určujícím faktorem "uložení" pozitivních či negativních emočních zážitků v emocionálním poli dítěte. A právě tyto nastřádané emoční prožitky jsou i důsledkem pozdějšího postoje člověka k životu ve všech jeho projevech.
Samozřejmě na této cestě budeme narážet i na zcela protichůdné pohledy, ,,logické a racionální" postoje, které nás budou zdržovat či odrazovat od cesty. Nemějme však nikomu za zlé, kdo se bude nad naší cestou pohoršovat, podivovat a třeba se i posmívat. To vše jsou původní jevy a zcela zákonitá sebeobrana lidí před novým poznáním, které by mohlo narušit jejich životní stereotypy a narušit tak rovnováhu jejich pohodlnosti.

Pouze v celistvém a sjednocujícím pohledu je možné nalézt univerzální pravdu o sobě samém. Nerozdělovat poznání o důležitosti té či oné cesty, ať se to týká správné výživy, rozvoje fyzické kondice těla, správného způsobu dýchání či poznání hodnot a souvislostí energetické podstaty našeho bytí ve vztahu ke všemu ostatnímu. Neboť to vše je v jednom, stejně tak jako my všichni jsme nedílnou součástí stvořeného. V této všesjednocující hodnotě se projeví harmonická sounáležitost se vším, čímž se člověku umožní rozvoj a příjem duchovních sil, tvořivosti a úcta k životu a všemu stvořenému, jež je harmonizujícím prvkem našeho bytí.
(han)
 

Planety radí i varují

SPIRIT seznamka

SPIRIT seznamkaA

E-shop

Sleva na předplatné

Předplatné Týdeníku SPIRIT

 

Již čtete 30 let

Fotografie 0016

2425865
DnesDnes354
VčeraVčera709
Tento týdenTento týden1063
Tento měsícTento měsíc21344

Partnerské weby

apartman banner