Jaký byl Ježíš jako člověk? Měl také své slabé stránky a nectnosti? Je vcelku pochopitelné, že v tomto ohledu nám toho evangelia příliš mnoho nenabízejí. Podávají totiž svědectví o Synu božím a nesluší se, aby takováto „vyšší“ bytost se snad dopouštěla nějakých prohřešků. Ba

dokonce se snaží ho zbavovat jakýchkoli lidštějších stránek. Především je zvláštním způsobem zamlžen Ježíšův vztah k ženám. V novozákonním podání na nás působí jako osoba zcela bezpohlavní, nepodléhající citům.

Nesporně na tom má zásluhu svatý Pavel, který zřejmě trpěl nějakými sexuálními komplexy, manželky vnímal jako překážku víry a prostitutkám spílal. Autor jeho beletrizovaného životopisu vytvořeného podle Skutků apoštolů a Pavlových epištol, francouzský spisovatel Gerald Messadié, však připomíná, že v jeho srdci měli místo dva mladíci - Timotheos a Onesimos. Naznačuje tím, že možná dával přednost homosexuálním vztahům. V každém případě však Pavel svým vztahem k sexu osudově poznamenal křesťankou církev a dokonale zcenzuroval jakoukoli stopu po sexualitě samotného Ježíše. Byl přece Syn boží a na rozdíl od silně promiskuitních a náruživých bohů řeckého Olympu měl být tím pádem naprosto asexuální.

 Ženy ho milovaly

 Přesto se nám zachovaly dodatečné pověsti podsouvající Ježíšovi chování zcela normálního muže. Podle jedné apokryfní legendy zachránil dokonce před ostudou a zapuzením jistou židovskou nevěstu, kterou před svatební nocí postihla nevolnost a nebyla schopná přijmout svého novomanžela. Tehdy Ježíš na sebe vzal jeho podobu, vstoupil do jejího lože a miloval se s ní. Podle německého spisovatele Phlippa Vandenberga měl Ježíš dokonce syna Barabáše, který byl autorem tajného evangelia. Ale to je opravdu jen literární fikce.

Jisté je, a evangelisté to také nepřímo dokládají, že Ježíšovým životem prošlo několik žen a je otevřenou otázkou, zda v něm viděly jen zbožnění hodného proroka nebo potenciálního milence. Především je tu Máří Magdaléna, nebo také přesněji Marie Magdalská, snad jakási bývalá prostitutka z města Magdaly na březích Genazaretského jezera v Galileji. Právě ona mu byla až podezřele nejvěrnější. Zatímco apoštolové Ježíše v posledních hodinách ze strachu opustili, Marie Magdalská mu byla vždy nablízku. V Matoušově evangeliu se praví: „Bylo tam také mnoho žen a dívaly se zdaleka. To byly ty, které následovaly Ježíše z Galileje a posluhovaly mu. Mezi nimi byla Maria z Magdaly, Maria, matka Jakubova a Josefova, a matka synů Zebedových.“ O dvou ze zmíněných tří žen hovoří evangelista jako o matkách, tedy starších ženách. Marie z Magdaly však byla nepochybně mladší.

Uzdravoval od zlých duchů

Marek, autor patrně nejstaršího evangelia, také uvádí jmenovitě některé ženy, které doprovázely Ježíše na Golgotu: „Zdaleka dívaly se ženy, mezi nimi Maria z Magdaly a Maria, matka Jakuba malého a Josefa, a Salome, které za ním chodívaly a jemu sloužily, když byl v Galilei, a mnoho jiných, které s ním přišly do Jeruzaléma.“

Místo anonymní matky synů Zebedových jmenuje Marek jistou Salome a navíc hovoří o neznámých ženách, které Ježíše doprovázely do Galileje. Mohly to být manželky nebo příbuzné apoštolů, ale také to mohly být prostě jen Ježíšovy ctitelky. Marie z Magdaly mu však z nich byla zjevně nejbližší. Však se také podle Marka po svém zmrtvýchvstání zjevil nejdříve právě jí: „Když Ježíš vstal z mrtvých časně ráno prvního dne, zjevil se nejprve Marii z Magdaly, z níž vypudil sedm zlých duchů...“ Neví se sice, co mělo znamenat to „vypuzení sedmi zlých duchů“, ale skutečnost, že mu byla zřejmě nejbližší, cosi napovídá o jejich vzájemné vazbě. Za oním „vypuzením sedmi zlých duchů“ si pak při troše fantazie můžeme představit i něco velmi intimního.

 Líbal Marii Magdalskou na rty?

 Také evangelista Jan ví o tom, že Marie Magdalská provázela Ježíše na jeho poslední cestě: „Stály pak u Ježíšova kříže jeho matka a sestra jeho matky, Maria Kleofášova a Maria z Magdaly.“  Toto vyjmenování zařazuje Marii Magdalskou přímo do nejbližšího příbuzenstva. Vždyť je uváděna hned vedle Ježíšovy matky a tety. To tedy znamená, že byla buď jeho oficiální snoubenkou, nebo dokonce manželkou. Evangelista Jan navíc uvádí, že ona zcela sama nejdříve zjistila, že Ježíšův hrob je prázdný: „První den v témdni přichází Maria z Magdaly časně ráno ještě za tmy k hrobu a vidí kámen zdvižený z hrobu...“ Jan rovněž tvrdí, že právě Marii Magdalské jako první se Ježíš zjevil po svém zmrtvýchvstání. Byť ho zprvu nepoznala, což u některých biblistů zavdalo důvod k dalším spekulacím: „...Obrátila se a vidí státi Ježíše, ale nevěděla, že je to Ježíš. Ježíš jí řekne: ,Ženo, proč pláčeš? Koho hledáš?‘ Ona si myslila, že je to zahradník, a řekne mu: ‚Pane, jestliže tys jej odnesl, pověz mi, kam jsi jej položil a já si jej vezmu.‘ Ježíš řekne: ,Maria!‘ Obrátí se zvolá hebrejsky: ,Rabbuni‘ – to znamená Mistře. Ježíš jí řekne: ,Nedotýkej se mne, neboť jsem ještě nevstoupil k Otci‘...“

Podle oficiální církevní verze chtěl Ježíš zřejmě zabránit tomu, aby mu políbila ruku. My se však domníváme, že v okamžiku, kdy ho poznala, chtěla ho Marie Magdalská radostně obejmout. Její oslovení Ježíše „mistře“ by nás nemělo mást. Uvědomme si, že Židé té doby považovali ženy za méněcenné, za mužův majetek. Manželka či milenka proto oslovovala svého partnera pod vlivem svého nerovnoprávného postavení s náležitou úctou a oslovení „mistře“ bylo určeno rabínům. Nicméně setkání Ježíše a Marie Magdalské, jak ho popisuje Jan, má výrazný erotický náboj.

Nejdále v tomto ohledu jde apokryfní evangelium podle Filipa, v němž se o Marii Magdalské praví, že „Kristus ji miloval víc než jiné učedníky a často ji líbal na rty…“ Není divu, že německý reformátor Martin Luther se domníval, že Marie Magdalská byla Ježíšovou manželkou. Tím spíš, že on sám potřeboval odůvodnit svůj vlastní sňatek s bývalou sestrou cisterciáckého řádu Kateřinou von Bora. Většina biblistů se však tématu Ježíšova vztahu k ženám, případně jeho manželství, velmi úzkostlivě vyhýbala. Dodnes je tato otázka s ohledem na celibát kněží katolické církve tabu. Přitom zcela nehistoricky, vždyť židovští rabíni, a Ježíš rabínem nesporně byl, se normálně ženili.

Jan Bauer

Ilustrace: archiv autora

Planety radí i varují

Sleva na předplatné

Předplatné Týdeníku SPIRIT

 

E-Shop

Již čtete 30 let

Fotografie 0016

2345030
DnesDnes79
VčeraVčera784
Tento týdenTento týden5001
Tento měsícTento měsíc25187

Partnerské weby

apartman banner